PROGRAM PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
KUKUŁECZKA W KRAMSKU

Opracowany przez: Maritę Fabisiak, Małgorzatę Kreczmer w oparciu o:

 1. Podstawę prawną: art. 54. 2. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

WSTĘP

Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole” (źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. Nr 61, poz.624). Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast owa profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.
Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.
Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

CELE PROGRAMU

Cele główne programu:

 1. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Cele szczegółowe programu:

 1. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.
 2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
 3. Rozróżnianie dobra od zła.
 4. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.
 5. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych.
 6. Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrz przedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.
 7. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).
 8. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
 9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
 10. Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.
 11. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
 12. Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.

ADRESACI PROGRAMU

 • dzieci 3,4 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem
 • nauczyciele zatrudnieni w placówce
 • rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem
 • inne osoby związane z placówką

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

 1. BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
 2. PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
 3. HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
 4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
 5. ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 6. AGRESJA I PRZEMOC
 7. KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI

CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

Zamierzone cele operacyjne

Dziecko:

1. Bezpieczeństwo na co dzień

 • rozumie pojęcie bezpieczeństwo;
 • reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.;
 • wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz własnego adresu zamieszkania;
 • wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców / opiekunów;
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze;
 • stosuje się do sygnalizacji świetlnej;
 • wie, jakie są numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112);
 • orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta);
 • zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne;
 • przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy);
 • stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw / sprzętu / zabawek
 • porusza się w miejscach dozwolonych;
 • nie oddala się samo od grupy przedszkolnej;
 • nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami, szkłem i in.;
 • przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu / życiu oraz ich konsekwencje;
 • wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych;
 • samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny;
 • gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka, pielęgniarkę (w miarę możliwości);
 • wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła

2. Piramida zdrowego żywienia

 • poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej piętra);
 • orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);
 • dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą;
 • wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne);
 • podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu = przeziębianie się);
 • zna umiar w jedzeniu (nie objada się);
 • przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;
 • myje owoce i warzywa przed spożyciem.

3. Higieniczny tryb życia

 • rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia;
 • wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny;
 • stosuje higienę na co dzień:
  • myje ręce przed / po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;
  • dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel, używanie kosmetyków);
  • dba o czystość ubrania / bielizny;
  • używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych;
  • utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie (np. sprząta po sobie);
  • zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu);
  • rozumie istotę wypoczynku;
  • wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;
  • podkreśla rolę codziennych ćwiczeń fizycznych;
  • uczy się podstawowych umiejętności relaksacji i odprężenia (higiena psychiczna);
  • wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych;
  • zasłania usta podczas kaszlu / kichania;
  • unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą;
  • wie o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach.

4. Ruch w życiu człowieka

 • rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;
 • posługuje się pojęciem zdrowie;
 • wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;
 • bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się;
 • uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.);
 • ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;
 • dba o prawidłową postawę ciała;
 • chodzi na spacery;
 • wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu

5. Zagrożenia ze

 • wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;
 • nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich;
 • wie, że nie należy karmić bez zgody / drażnić zwierząt;
 • zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia;
 • zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące);
 • nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia;
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 • rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.

6. Agresja i przemoc

 • zna pojęcia: agresja i przemoc;
 • umie nazwać swoje uczucia;
 • odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);
 • uczy się oswajać z własnym strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak przestraszyć swój strach?);
 • potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);
 • podaje sposoby na pokonanie złości;
 • reaguje na różne formy agresji i przemocy;
 • orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi;
 • uczy się być asertywne;
 • rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;
 • wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk;
 • przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;
 • stara się być przyjazne dla otoczenia

7. Kształtowanie własnej tożsamości

 • prawidłowo komunikuje się między ludźmi
 • stosuje się do zasad i reguł ustalonych w grupie.
 • potrafi porozumiewać się w grupie.
 • potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami.
 • wywiązuje się z obowiązków wykonywanych na rzecz grupy.
 • szanuje potrzeby innych osób.

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

A. METODY

 • podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i inne)
 • problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)
 • praktyczne ( ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, wycieczki i in.)
 • eksponujące (np. film, ekspozycja i in.)

B. FORMY

 • indywidualne
 • zespołowe
 • grupowe (jednolite / zróżnicowane)

Podstrony sekcji: