„Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie
i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno -kulturowym i przyrodniczym”.


Czesław Cyrański

Wychowanie jest takim rodzajem działalności, który polega na wywoływaniu zamierzonych zmian w charakterze dziecka. Zapewnienie każdemu dziecku powodzenia w harmonijnym rozwoju jego osobowości jest procesem trudnym
i długotrwałym. W wychowaniu bardzo istotne jest to, aby nie rozwiązywać problemów za dzieci, należy skupić się na nauczeniu ich jak samodzielnie radzić sobie z nimi.

Przedszkole to instytucja wspomagająca i wspierająca rodziców lub opiekunów w wychowaniu ich dzieci; to pierwsze ogniwo edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej; to nauka relacji, zasad, ról jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności. Wychowanie wymaga wiedzy, umiejętności
i zaangażowania zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli. Należy pamiętać, że w tym procesie bardzo ważne jest wspólne podejmowanie działań
i dążenie do ich ujednolicenia na terenie domu i placówki.

Wszystkie obszary oddziaływań w wychowaniu przedszkolnym łączą się
w integralną całość, gdyż dziecko potrzebuje nie tylko ochrony ze strony dorosłych, wsparcia, zrozumienia, wzorów do naśladowania, pokonywania swoich słabości i nieśmiałości, ale przede wszystkim przewodnictwa
w odkrywaniu tajemnic otaczającego świata, kreatywności i aktywności.

Charakterystyka programu

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
26 lutego 2002r (Dz. U. z dnia 9 maja 2002), uwzględnia on Statut Przedszkola oraz Konwencję o Prawach dziecka.

Został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości przez społeczność wychowującą przedszkolaków. Niniejszy program powstał w trosce o wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci oraz kształtowania w nich zachowań społecznie akceptowanych.

Program nie zawiera podziału treści na grupy wiekowe. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się znacznymi różnicami indywidualnymi
w zakresie tempa rozwoju umysłowego i emocjonalnego. Efektywność wspomagania rozwoju będzie zależeć od korzystnego dopasowania przez nauczyciela treści kształcenia do możliwości rozwojowych dziecka i potrzeb wynikających z warunków środowiska. To w jakim czasie , jakie kompetencje nabędzie dziecko, nie zależy od wieku, lecz indywidualnego rozwoju, potrzeb
i możliwości. Nauczyciel realizujący program może dokonywać wyboru zadań, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami dzieci.

Program nastawiony jest na dziecko, jego możliwości i oczekiwania. Przyjmuje do realizacji cele etapowe wyprowadzone z celu nadrzędnego wychowania przedszkolnego zawartego w podstawie programowej (Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002).

Podstrony sekcji: