Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Nazwa: Niepubliczne Przedszkole „Kukułeczka”
  Adres: ul. Mickiewicza 14, 62-511 Kramsk
  Kontakt: [email protected] | [email protected]
  2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
  Kontakt: [email protected]
  3. CEL PRZETWARZANIA
  Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
  Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora

  4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f
  5. ODBIORCY DANYCH
  Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. OKRES PRZECHOWYWANIA
  Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
  • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
  • do żądania sprostowania danych
  • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
  • do żądania ograniczenia przetwarzania
  • do przenoszenia danych
  • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

  8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
  9. INFORMACJA
  Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
  10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
  Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.