Cel główny

Kształtowanie prawidłowych podstaw funkcjonowania
w społeczeństwie oraz wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka.

Cele etapowe:

Kształcenie sposobów kulturalnego komunikowania się z otoczeniem

Zasada: bądź kulturalny

Normy postępowania:

 1. Używaj form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
 2. Pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się podczas powitań i pożegnań (dzień dobry, do widzenia; nie podawaj pierwszy ręki starszej osobie).
 3. Nie mów z pełnymi ustami.
 4. Stosuj zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”.
 5. Okazuj szacunek dorosłym.
 6. Bądź serdeczny dla innych (kolegów i dorosłych).

Systematyczne uświadamianie dziecku prawidłowych postaw pro zdrowotnych i nawyków higienicznych.

Zasada: Dbaj o swoje zdrowie

Normy postępowania:

 1. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.
 2. Bierz udział w zajęciach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj na świeżym powietrzu).
 3. Hartuj swój organizm.
 4. Ubieraj się stosownie do pory roku.
 5. Zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki.
 6. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
 7. Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach.
 8. Nie oglądaj zbyt długo telewizji.
 9. Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

Uświadamianie dziecku konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Zasada: Jesteś bezpieczny

Normy postępowania:

 1. Akceptujemy cię takiego, jakim jesteś.
 2. Nie oddalaj się od pani , rodziców.
 3. Nie baw się w miejscu niedozwolonym (jezdnia, zamarznięty staw).
 4. Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
 5. Nie przyjmuj słodyczy od nieznajomych.
 6. Nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt.
 7. Nie baw się zapałkami.
 8. Przestrzegaj zasad ruchu drogowego.
 9. Pamiętaj swój adres zamieszkania.

Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie   rówieśniczej.

Zasada: Kontroluj swoje zachowanie

Normy postępowania:

 1. Wyrażaj swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały.
 2. Przestrzegaj zawartych umów.
 3. Wystrzegaj się kłamstwa.
 4. Zwróć się z problemem do nauczyciela.
 5. Nie obrażaj się.
 6. Nie bądź agresywny, nie bij kolegów.
 7. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.

Zasada: Bądź koleżeński

Normy postępowania:

 1. Nie wyśmiewaj się z kolegi, koleżanki.
 2. Zgodnie baw się z kolegami, szanuj cudzą własność.
 3. Słuchaj, co mówią inni.
 4. Nie wyrządzaj krzywdy innym.
 5. Pomagaj młodszym, mniej sprawnym kolegom.
 6. Dziel się z innymi tym, co masz.
 7. Nie zabieraj bez pytania zabawek należących do innych dzieci.

Zapoznanie dzieci z tradycjami rodzinnymi i narodowymi.

Zasada: Jesteś Polakiem

Normy postępowania:

 1. Kultywuj tradycje swojej rodziny.
 2. Rozmawiaj z rodzicami o ich pracy.
 3. Pamiętaj o uroczystościach rodzinnych.
 4. Bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz.
 5. Szanuj język ojczysty i tradycje narodowe.
 6. Poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta.

Kryteria sukcesu

Dziecko:

 1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
 2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
 3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości
  i umiejętności.
 5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 6. Szanuje wolność innych, cudze zdanie.
 7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega
  je u innych.
 8. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
 9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.
 10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.
 11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia
  ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
 12. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
 13. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
 14. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
 15. Zna swoje prawa i obowiązki.
 16. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.
 17. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 18. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
 19. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie
  z godnością przyjmować porażki.
 20. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Podstrony sekcji: