Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, koncentrując się na następujących obszarach:

Rozwój uzdolnień
wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
System wartości
budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
Radzenie sobie ze stresem
kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
Umiejętności społeczne
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
Tolerancja
stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, bez wzgledu na rase i przynależność do grupy społecznej
Zdrowie i sprawność fizyczna
troska o zdrowie dzieci ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
Wiedza o świecie, przyrodzie, technice etc.
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
Wrażliwość na sztukę
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastycznePatriotyzm
Patriotyzm
kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
Lepsze szanse edukacyjne
zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

Użyj znaków + / – aby rozwinąć lub zwinąć kolejne punkty.

Podstrony sekcji: